Dyrnagy giňeltmek jeli gaty we çeýe we hünärmen üpjün edijiden gurluş döretmek aňsat

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Dyrnagyň uzalmagy jeli

Marka ady: Täze reňk

Gymmatlygy: 15ml, 30ml, 50ml / turba

Goýmalar: Dyrnagy uzaltmak, gurluşykçy, heýkeltaraşlyk, gurluş döretmek we dyrnak güýçlendirmek

Görnüşi: UV jeli

Reňk: açyk ak, açyk, ýumşak, gülgüne, şetdaly, gülgüne gülgüne we şetdaly we beýleki 105+ reňk bar

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

1609589921 (1)

Dyrnagy giňeltmek jeli gaty we çeýe we professional gel poli üpjün edijisinden gurluş döretmek aňsat

Dyrnagymyzy giňeltmek jelimiziň artykmaçlygy:

1) Ekologiýa taýdan arassa we saglyk, yssyz;

2) Gaty jel hökmünde emeli dyrnagyň uzalmagy, gysga bejerginiň wagty, her gatda 60-lar, agyry we pes ýylylyk poligeli hökmünde ulanmak aňsat.

3) transpokary dury, hiç hili borç we köpürjik, gowy yzygiderlilik

4) Ulanmak aňsat, gowy plastik, has çeýe, ýöne güýçli, gurluşykçy Gel & Akril Gel-den has ýeňil

5) Hususy logo / Müşderi markasy bilen müşderini goldaň

6) Müşderä täze formula we täze reňk ösüşi bilen goldaw beriň

7) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

8) Täze reňkli marka poligel, ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, ähli Euroewro ýurtlary ýaly daşary ýurt bazary üçin.

9) Zawodymyzdan üýtgeşik formula we kölegeler

10) 10 mugt poligel

11) Tebigy duýgy dyrnaklaryňyzy bir aýa çenli sokuň

 

 Dyrnagy uzatmak jel dizaýn sergisi ---- Reňk uzaldyjy jel tebigy dyrnak guýusy; gurluşy üçin poli jel bilen işlenende howlukmaň.

 

Arassa poligel hrustal ýaly aç-açan, üstündäki islendik reňkli jel reňkini ulanmak aňsat we dyrnak sungatynyň dizaýny üçin amatly

Poligeli arassalaňGurluş jeli

 

Çap edilen reňk, ak reňk we beýleki açyk reňk ýeterlik däl, fransuz dyrnak giňeltmesini döretmek üçin peýdaly

 

Poly UV jeli Fransuz ak poligeli

 

dyrnak jeli uzaldýar

 

Reňk uzatma jeli --- Emeli dyrnak uzatma kolleksiýasynyň häzirki wagtda ýarym dury, aç-açan açyk reňk, ak, açyk, ýalpyldawuk reňk we ş.m. 108 reňk bar, has köp reňk goşulýar

Poligeliň reňki

Dyrnak uzatma jeli

 

 

Dyrnak uzatma jeliProgramma --- jelden doly ýasalan we dyrnagyň tutuşlygyna örtülen öňünden şekilli dyrnak uçlary

Iň ýowuz dyrnak arzuwlaryňyzyň gowulandyrmalaryny döredýändigiňize göz ýetirmek üçin aşakdaky jikme-jiklikleri ýerine ýetiriň

Poligel akril ýa-da gurluşykçy jel üçin ajaýyp alternatiwadyr we muny özüňiz edip bilersiňiz

 

Maslahat:

1) jeli nali görnüşinde şekillendirmek üçin ulanyň;

2) Bejergi wagtynda aşa yssy bolsa, ilki bilen ikinji gezek çyranyň derwezesine dyrnagyňyzy goýuň;

3) Poligeli siňdirmezlik üçin tabşyrmaly

4) ela-da gel ýa-da PolyGel-iň üstündäki adaty polat elýeterli

5) “Bonder”, “Reňk dyrnagynyň” uzak dowam etjekdigine göz ýetirmek üçin “New Reňk” paltosyndan öň ulanylyp bilner

Gaplamak:

Bir turbada 15 gram / 30 gram / 50 gram poligel, bir gutuda 18 sany, 12 guty ussat karton

Hususy marka belligi, folga ýa-da turba üçin ekran çap etmek mümkinçiligi bar

Custöriteleşdirilen reňk gutusy / toplum gutusy hoş geldiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

    Iber