Habarlar

 • Käbir adamlar Gel dyrnagyny polýak etmek köplenç bedene zyýanly diýýärler, bu hakykatmy?

  Indi köp adam Nail Gel polisini (manikýur) halap başlaýar, ýöne käbir adamlar ýygy-ýygydan manikýurlaryň bedene zyýanlydygyny aýdýarlar.Bu hakykatdanam şeýlemi?1. Dyrnaklar manikýurdan soň dem alyp bilmeýär, düwnük keselini döredýärmi?Köp adamlar “dyrnak demi ...” düşünjesine ýalňyş düşünýärler.
  Koprak oka
 • Dyrnak jeli polýak önümleri üçin täze reňk gözelligi öndürijisi

  Kompaniýanyň filosofiýasy Täze reňk gözelligi, dyrnak çalýan ýelimiň professional öndürijisidir.Gel dyrnak çalmak pudagynda “Top One” -ny döretmäge borçlanýarys.Kompaniýanyň wezipesi, deri çüýleri üçin professional gaplama, OEM, OEM, OEM, dizaýn, reňk gabat gelmek we beýleki hyzmatlary bermek ...
  Koprak oka
 • Dyrnak jeliniň dürli önümleriniň arasyndaky tapawut?

  Tapawut: dürli görnüşler, dürli aýratynlyklar, dürli ulanyş usullary.A. Dürli görnüşler 1. Gel dyrnagy lak, yşyklandyrylmaly we aýrylmaly dyrnak ýagynyň çalşygyny aňladýar.Aýratyn aýratynlyklary sebäpli, dyrnak jelleri adaty nai-den has çydamly ...
  Koprak oka
 • Dyrnak jeli bilen pişigiň göz jeliniň arasynda näme tapawut bar?

  Dyrnak jeliniň we pişigiň göz jeliniň tapawudy Pişigiň göz jeli gel dyrnagynyň täzelenen önümidir.Dyrnak jeliniň ýalpyldawuklygynyň esasy düzüm bölegi tebigy çybykdyr we pişigiň göz jeline magnit tozy goşulýar, bu ýagtylyk şöhlelendirilenden soň ýeňil zolak täsirini döredip biler ...
  Koprak oka
 • Dyrnak jeli bilen manikýur almak üçin esasy ädimler

  Gyzlar üçin eller gyzyň ikinji ýüzi.Öz ýüzlerinden başga ähli manikýurlar her bir gyzyň etjek zadyna öwrüldi.Öýde manikýur etseňiz, dogry ädimler haýsylar?! Ony okanyňyzdan soň bilersiňiz!Gel dyrnagy bilen manikýur etmek edip boljak zat däl ...
  Koprak oka
 • Iş üçin iň ygtybarly dyrnak jelini öndüriji

  Gel poli önümleri şu günler meşhur bolansoň, Erkek ýa-da Aýal häzirki wagtda dyrnak sungatyny etmegi halaýarlar, bazaryň gaty uludygyny görüp bilerler .Biziň ulaljakdygyna ynanýarys, şonuň üçin bu iş bilen meşgullanýan bolsaňyz ýa-da isleseňiz bu meýdan işini indi et, hakykatdanam gaty gowy ...
  Koprak oka
 • Nail Gel polish biznesi üçin iň oňat üpjün edijini nireden tapyp bolar?

  Soňky ýyllarda dyrnak jel sungat önümleri bazarda gaty meşhur.Örän oňat potensial işe öwrülýär, bu ugurda iş alyp barmak isleýän bolsaňyz, häzirki wagtda dogry pursat.Gowy gel polýak öndürijisini tapmak, belligi gazanmak üçin bazary açmak üçin gaty peýdaly bolar ...
  Koprak oka
 • Dyrnak ýagy bilen dyrnak jeliniň arasynda näme tapawut bar?

  Dyrnak ýagy bilen UV dyrnagynyň arasyndaky tapawut hakda?Gözellik pudagynyň ösmegi bilen manikýur öz ulgamyny ösdürdi.T NEWZE Reňk gözelligi dyrnak ýagy bilen dyrnak UV jeliniň arasyndaky tapawudy has professional nukdaýnazardan düşündirer.T NEWZE Reňk gözelligi ...
  Koprak oka
 • Dyrnak ýagy, dyrnak UV jel bilen arassa jeliň arasynda näme tapawut bar?

  Dyrnak ýagy lak, dyrnak UV jel lak we arassa jel Dyrnak önümlerini köp ulananyňyzdan soň, dyrnak ýagy, dyrnak UV jel bilen arassa jeliň arasyndaky tapawudy bilýärsiňizmi?Dyrnak ýagy ýalpyldawuk maddalar: Esasy komponentler 70% -80% üýtgäp durýan erginler, takmynan 15% nitroselluloza, kiçijik amou ...
  Koprak oka
 • Dyrnak jeli lak önümleri gowy bazarda barmy?

  Soňky ýyllarda ýaşaýjylaryň girdejileriniň we çykdajylarynyň yzygiderli ösmegi we ýaşaýyş derejesiniň kem-kemden gowulaşmagy bilen has köp adam durmuşyň hiline, aýallaryň gözellige bolan söýgüsi we moda gözlegine üns berip başlady. str ...
  Koprak oka
 • UV gel dyrnagyny nädip ulanmaly?

  UV gel dyrnagyny nädip ulanmaly?UV dyrnak jel lak önümleri üçin hünärmen öndürijiden Dyrnak sungaty, barmaklaryň ujunda owadanlamak we owadanlamak işidir.El görnüşine, dyrnagyň görnüşine, deriniň reňkine we geýimine görä gabat gelýär.Ilki bilen, köplenç ulanylýan ýaraglaryň we ha ...
  Koprak oka
 • UV dyrnak Gel poli öndüriji

  UV dyrnak jeli laky näme diýilýär?UV dyrnak jeli fotosensiw ýelim, UV bejeriş ýelimi hökmünde hem bellidir.Kölegesiz ýelim, ultramelewşe ýagtylyk şöhlelenmesi bilen bejermeli ýelim görnüşidir.Heselimleýji hökmünde ulanylyp bilner, şeýle hem boýaglar, örtükler, wilkalar we ş.m. ýelim hökmünde ulanylyp bilner UV birinji ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10

Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

Iber