Iş üçin iň ygtybarly dyrnak jelini öndüriji

Asjel poliş önümleri Şu günler gaty meşhur bolýarlar, Erkek ýa-da Aýal häzirki wagtda dyrnak sungaty bilen meşgullanmagy halaýarlar, bazaryň gaty uludygyny görüp bilýärler .Biziň ulaljakdygyna ynanýarys, şonuň üçin bu iş bilen meşgullanýan bolsaňyz ýa-da bu ugurdan iş alyp barmak isleseňiz indi hakykatdanam gaty gowy pursat.


Täze reňk gözelligi Co., Ltd gaty ygtybarlyjel polat öndürijioňat söwda üçin, 2010-njy ýyldan bäri “Täze reňk gözelligi” Hytaý bazaryndan daşary ýurt bazaryna çenli köp sanly lomaý satyjylar bilen hyzmatdaşlyk edýär, gözelligi adamlara getirýär, adamlary durmuşy has reňkli edýär.

Täze reňkli gözellik jel önümlerine şular girýär: Üç basgançakly jel, iki basgançakly jel, bir basgançakly gel, ýokarky weEsasy palto, Gurluşyk jeli.

 • Üstünlikleri:
 • 1) bir aýlap dowam eder
 • 2) Doly / Galyňlyk / Boş, ulanmak aňsat
 • 3) Bedenimiz üçin saglyk, wegetarian we rehimsiz
 • 4) Gel polisini aýyrmak aňsat
 • 5) 36v ýa-da 48v Led we UV çyrasy astynda 30-60-njy ýyllarda gowy bejerilýär
 • 6) Täze reňkli marka, ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, ähli Euroewro ýurtlary ýaly daşary ýurt bazary üçin niýetlenendir
 • 7) Saýlamak üçin 2000+ dürli reňk, Has köp reňk / formula kolleksiýamyza her aý / möwsüm / ýyl goşulýar

dyrnak jeli üpjün ediji 

Marka ýöriteleşdirilen goldaw

 • 1) Hususylaşdyrylan logo gaplamasyny goldaň
 • 2) Custöriteleşdirilen täze formula we täze reňk
 • 3) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

Kümüş / Altyn / Gyzyl / Gök / Gül Altyn / Gülgüne platina jel ýalpyldawuk ýalpyldawuk kolleksiýa, ajaýyp dyrnak sungaty / manikýur baýramçylygy

 

Gowy ygtybarly üpjün ediji bilen işlemek, siziň peýdasyna kömek edip bilergel polish, ýokary hilli jel bilen üpjün etmek, iň oňat serwisi bermek, iş we ş.m. eksport etmek üçin köp ýyllyk tejribäňiz bar ... Täze reňkli gözellik bilen hyzmatdaşlyk etmek gowy.

1629604877 (1)

Göni habarlaşyň:


Iş wagty: Awgust-12-2022

Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

Iber