Dyrnak jeli bilen manikýur almak üçin esasy ädimler

Gyzlar üçin eller gyzyň ikinji ýüzi.Öz ýüzlerinden başga ähli manikýurlar her bir gyzyň etjek zadyna öwrüldi.Öýde manikýur etseňiz, dogry ädimler haýsylar?! Ony okanyňyzdan soň bilersiňiz!

Manikýur etmekgel dyrnagytötänleýin edip boljak zat däl.Aşakdaky gurallar toplumyny talap edýär:

arzan doly pigment jel poliş önümlerini satyn alyňdyrnak jeli bilen üpjün etmek

Manikýur etmegiň esasy ädimleri:

  • 1. Ilki bilen ellerimizi ýuwmaly, soňra deri dyrnagymyzdan ölen derini iteklemek üçin öli deri itekleýji bilen başlamaly.Bu dyrnaklarymyzy has ýumşadyp biler, ýöne köplenç edip bilmeris we dyrnaklara ýygy-ýygydan zyýan berer.Hapany basanyňyzdan soň, ölen deri itekleýjisini beýleki ujundan ýuwaşlyk bilen çyzyp alyň, soňra ölen deri gaýçylaryny ulanyp, ýaňy çykan öli derini seresaplylyk bilen kesiň.
  • 2. aboveokardaky ädimi ýerine ýetirenimizden soň, dyrnaklary isleýän görnüşimize üwemek üçin çäge barlaryny ulanmalydyrys.Bu ädim bir jübüt owadan dyrnak döretmäge kömek edip biler.
  • 3. Astar gatlagyny ulanyň (Esasy palto jelidyrnagyň ýüzüne.Bu dyrnaklaryň gatylygyny netijeli ösdürip, dyrnaklary gorap biler.
  • 4. Ondan soňesasy paltodüýbünden gury, halaýanlaryňyzy ulanyňReňk dyrnagy.Bu ädimde iki palto ulanylyp bilner, sebäbi adatça iki palta reňk we ýalpyldawuk has gowy işleýär.Emma bir gatlak doly guradylandan soň ikinji gatyň ulanylmalydygyny ýatdan çykarmaly däldir.
  • 5. Ahyrynda bir gatlak ulanyňIň ýokary palto jeli.Ossalpyldawuk dyrnagymyzyň reňkini has çydamly we düşmek aňsat däl edip biler.

Gaty uzadýan gel üpjün ediji

 

Manikýur üçin seresaplyklar:

  • Bellik 1: Manikýurlaryň sany gaty ýygy bolmaly däldir.Manikýurlaryň köpüsi dyrnaklara gaty zyýan berýär, şonuň üçin her üç günden bir gezek manikýur etmeýäris.
  • Bellik 2: Dyrnak faýlyny gaty uzak ulanmaň..Bu diňe DIY manikýurlary bilen çäklenmän, dyrnak salonlarynda-da.Dyrnak faýly gaty uzyn bolany üçin, dyrnagymyzyň ýüzi näzik bolar, şonuň üçin manikurist bilen habarlaşmalydyrys.
  • Bellik 3: Galp dyrnaklary ýapmazlyga synanyşyň.Köp gyzlar köplenç dyrnaklaryna ýasama dyrnaklar goýýarlar, sebäbi dyrnaklarynyň ýüzi gaty gowy däl.Emma aslynda muny etmek gaty erbet, sebäbi arassalanyňyzda dyrnaklaryňyzy döwmek ýa-da başga kynçylyklar döretmek aňsat.
  • Bellik 4: Manikýurdan soň suwy we ýuwujy serişdäni azaldyň.Sebäbi suw ýa-da ýuwujy serişde bilen degilenden soň dyrnaklaryň gaçmagyna sebäp bolýar.Şonuň üçin zerur bolsa, manikýurymyzyň has uzak dowam etmegi üçin rezin ellik ýa-da inçe deri ellik geýmek maslahat berilýär.

reňkli jel bilen üpjün etmek

 

Täze reňk gözelligi dürli görnüşli hünärmen öndürijidyrnak jel lak önümleri, iş üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:

 


Iş wagty: Awgust-27-2022

Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

Iber