UV gel zawodynyň dyrnak çeperçilik pudagynda meşhur / ýalaňaç reňkli gel dyrnagy Polşaly

Gysga düşündiriş:

UV gel zawodynyň dyrnak çeperçilik pudagynda meşhur / ýalaňaç reňkli gel dyrnagy Polşaly

Önümiň ady: udealaňaç reňkli gel dyrnagy polýak

Marka ady: NC

Gymmatlygy: çüýşede 8ml, 10ml, 15ml, 18ml, 20ml gel poli

Goýmalar: Gündelik dyrnak sungatynyň reňkli palto

Görnüşi: UV jeli

Reňk: udealaňaç kölegeler

Dogry gün: gel dyrnaklary açylmazyndan 3 ýyl öň

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Üstünligi:

1) udealaňaç Pure Reňkler kolleksiýasy, bir aýlap dowam edýän ýokary hilli üç basgançakly jel

2) Geň galdyryjy şöhle

3) Tebigy dyrnak jeline ýakyn

4) oňat yzygiderlilik, tekiz, ýumşak we ulanmak aňsat

5) Bedenimiz üçin saglyk, wegetarian we rehimsiz

6) Aýyrmak aňsat

7) 36v ýa-da 48v Led we UV çyrasyndan 60-a çenli gowy bejergi

8) Hususy logotip / Müşderi markasyny döretmek bilen müşderini goldaň

9) Müşderä täze formula we täze reňk ösüşi bilen goldaw beriň

10) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

11) Täze reňk markasy, ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, Euroewro ýurtlary ýaly daşary ýurt bazary üçin.

12) Zawodymyzdan üýtgeşik formula we kölegeler

13) 10 mugt gel polýak

Saýlamak üçin 2000+ dürli reňk, Has köp reňk / formula her aý / möwsüm / ýyl kolleksiýamyza goşulýar

ýalaňaç reňk kolleksiýasy gel poli üpjün ediji

 

Iň meşhur gel reňkiniň reňki näme ------- udealaňaç reňk

Udealaňaç reňk näme --------, dyrnagyň reňki / tebigy dyrnagyň reňkine ýakyn ýarym açyk reňk,

Iň ýokary hilli ýalaňaç reňk nireden satyn alyp bilersiňiz ----- 10 ýyldan gowrak wagt bäri jel reňkini öndürýän täze reňk gözelligi ltd.Gel poliniň hili CND, Gelish we ş.m. ýaly meşhur gel poliş markasy bilen deňdir.

Doly ýalaňaç reňk kolleksiýasy jel reňkli palto, dürli gülgüne reňk, açyk goňur we açyk çal, açyk gan, noýba reňki we ş.m.

-Arym açyk reňk, açyk reňkli örtük we doly pigment jel örtügi

Whiteumurtga ak gel dyrnagy

 

 

 

 

Reňkli ýarym permentli jel reňk

üç reňkli jel

ýalaňaç reňk UV dyrnak jeli

  ýalaňaç reňkli gel dyrnak sungaty

ýalaňaç reňkli manikýur

ýalaňaç reňkli dyrnak jeli

 

 

Täze reňkli ýalaňaç kölegeler dyrnak örtügi sizi tebigata ýakynlaşdyrýar we özüňiz boluň

Açyk reňkli jel

 

Udealaňaç reňkli gel reňkli palto

Udealaňaç reňkli gel polýaklaryny nädip ulanmaly

1. Dyrnagy şekillendirip, dyrnak plastinasynyň arassa ýüzüni yzygiderli taýýarlaň

2. Täze reňkli marka esasy palto gatlagy bilen çalyň, LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-njy ýyllary bejeriň;

3. Udealaňaç arassa reňkler gatlaň Gel polýakdan siňdiriň, şol dyrnagyň gyrasyny ýapmagy ýatdan çykarmaň;36V / 48V LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-njy ýyllary bejermek;

4. Ikinji gat ýalaňaç arassa reňkleri ulanyň Gel polýakdan siňdiriň, 48V / 36V LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-a çenli bejeriň;

5. ossalpyldawuk palto ýa-da Matt iň ýokary çykdajy, 60S üçin bejermek;

6. Arassalaýjy tarapyndan ýokarky paltanyň ýüzüni süpüriň.

Maslahat:

Her örtük üçin şol dyrnagyň gyrasyny ýapmagy ýatdan çykarmaň, haýsy esasy / ýokarky örtük ýa-da ýalaňaç arassa reňkler Gel polýakdan siňdiriň;

Mat we Gloss effektleri hemmesi gowy;

Derä ýa-da kesikula jel çalmaň

Geliň dyrnakda has uzak dowam etmegini isleseňiz, esasy paltadan öň inçejik gatlak ulanylyp bilner

Gaplamak:

1) Hususy / ýöriteleşdirilen marka gel poli gaplamasy:

Hususy marka belligi jel çüýşesine ýa-da jel poliş çüýşesi üçin Ekrana çap edildi

Bir çüýşede 5gram / 8gram / 15gram, köpükli tarelde 48pc ýa-da gutyda 12 çüýşe, soňra Master Carton-da

2) elöriteleşdirilen jel poliş toplumy / toplumlaýyn gaplama:

Gel markaly çüýşe ýa-da jel poliş çüýşesi üçin ekranda çap edilen hususy marka belligi,

Celöriteleşdirilen jel dyrnagy we dyrnak gural gutusy / sowgat gutusy,

Küpek çap edilen dyrnak gurallary üçin aýratyn lable

3) Köp dyrnak jeli 1kg / küýze, 100ml jel / küýze, 250ml jel / küýze, 500ml jel poli / küýze ýaly gaplamak. Köpük daşarda, soň bolsa gel kartonda gaplaň.

 

 

lomaý üpjünçilik jel poly

 

 

Professional gel dyrnagy polýak zawody

Gel polýak öndürijisi

Gel polýak zawody


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

    Iber